ภารกิจการจัดหน่วย

 

ภารกิจ

           พัฒนาประเทศเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ   รวมทั้งช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย ด้วยการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมจิตวิทยา ดำเนินการงานประชาสัมพันธ์ การเสนอข่าวสาร และความรู้ความบันเทิงต่อประชาชน การรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพแก่ราษฎรและหน่วยทหาร สนับสนุนกิจกรรมของหน่วยทหารเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศ ตลอดจนปฏิบัติภารกิจอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

พื้นที่รับผิดชอบ

      หน่วยรับผิดชอบ 4 จังหวัดคือ จ.อุตรดิตถ์ จ.พิษณุโลก จ.พิจิตร และ จ.นครสวรรค์ โดยมี 2 จังหวัดที่ติดกับ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว คือ จ.อุตรดิตถ์ จ.พิษณุโลก รวม 3 อำเภอ 6 ตำบล ความยาว 119 กิโลเมตร 

 

 

การจัดหน่วย

            จัดตามอัตราเฉพาะกิจหมายเลข 2150 ลงวันที่ 2 เมษายน 2552  หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 34 การบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อ สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย โดยมีการจัดหน่วยดังนี้
1. กองบังคับการ
2. หน่วยช่างพัฒนา
3. หน่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต
4. หน่วยบริการสนับสนุน