HVWovS.jpg                                bgWFpQ.gif 

ภาพกิจกรรมของหน่วย

ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๓๔ สำนักงานพัฒนาภาค ๓ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

rYGuXf.jpg

 

  

ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๓๔ สำนักงานพัฒนาภาค ๓ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

*****************************

ประวัติการจัดตั้งศูนย์ฯ

ในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลพระชนมพรรษา ๗๐ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา” ในโครงการ “๗๐ พรรษา หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เทิดไท้องค์ราชัน” พื้นที่ในหน่วย นพค.34 สนภ.3 นทพ.

 

rYaPJI.jpg

แบ่งเป็น 5 ส่วน ดังนี้

  1. พื้นที่ส่วนกลาง
  2. พื้นที่ 1 ไร่พอเพียง
  3. พื้นที่ฐานการเรียนรู้
  4. พื้นที่ส่วนการตลาด
  5. พื้นที่ โคกหนองนา โมเดล

 ๑.พื้นที่อาคารส่วนกลาง

อาคารส่วนกลางจะใช้เป็นพื้นที่ต้อนรับ และบรรยายความรู้ให้กับผู้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ฯ

rYHlIV.pngrYHPJn.pngrYHDwQ.pngrYHADS.png
๒. พื้นที่บ้านพอเพียง ๑ ไร่

rYH2hg.md.jpg

บ้านพอเพียง ๑ ไร่ เป็นการสาธิตการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ประมาณ ๑ ไร่โดยการ เลี้ยงปลาเลี้ยงเป็ด ทำสวนกล้วยโดยใช้พลังจากแผงโซลาร์เซลไปใช้ร่วมกับอุปกรณ์ปั้มน้ำเพื่อใช้ทำระบบน้ำใช้ในการเกษตรเพื่อเป็นการประหยัดเวลา แรงงาน และลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือน

หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๓๔ ได้ตั้งฐานการเรียนรู้ทั้งหมด ๘ ฐานการเรียนรู้ดังนี้

๑.ฐานการเรียนรู้การเลี้ยงไก่พื้นเมือง

3l71ma.png

พันธุ์ไก่พื้นเมือง ไก่ถูกจัดอยู่ในสัตว์ปีกจำพวกนก แต่เดิมนั้นเป็นไก่ป่า (Red Jungle fowl) มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Gallus gallus มีหลายวงศ์ บินได้ในระยะสั้น หากินตามพื้นดิน ตกไข่ก่อนแล้วจึงฟักเป็นตัว ตัวผู้หงอนใหญ่และเดือยยาว ไก่พื้นเมืองของไทยมีการเลี้ยงกระจายอยู่ทั่วไปตามหมู่บ้านของเกษตรกร ซึ่งจำแนกตามลักษณะ ภายนอกและสีขน แบ่งออกได้เป็นหลายกลุ่ม เช่น  ไก่แจ้  ไก่อู  ไก่ตะเภา  ไก่เบตง  และไก่ชน

๒.ฐานการเรียนรู้การการปลูกไม้ผลผสมผสาน
3l7EsP.png

ไม้ผลผสมผสาน คือ การปลูกไม้ผลหลายชนิด ทั้งไม้ผลขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ เพื่อให้มีผลไม้ไว้บริโภค และมีรายได้จากการจำหน่ายตลอดทั้งปี

 ๓.ฐานสาธิต การการเลี้ยงนกกระทา
3l7xU0.png

นกกระทา (Quail) มีเลี้ยงอยู่ทั่วไปในทวีปเอเชีย อเมริกา และยุโรป แต่ไม่ปรากฏ หลักฐานแน่ชัดว่า ประเทศใดเริ่มเลี้ยงนกกระทาเป็นแห่งแรก แต่สำหรับในแถบเอเชียแล้ว ประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศแรกที่นำนกกระทามาเลี้ยง ซึ่งในระยะแรกของการเลี้ยงก็เพื่อไว้ฟังเสียงร้องเหมือนการเลี้ยงนกเขาในบ้านเรา ต่อมาได้ ได้มีการปรับปรุงและพัฒนาพันธุ์จนได้นกกระทาที่ให้ไข่ดก สำหรับประเทศไทยเรามีนกกระทาพันธุ์พื้นเมืองอยู่ไม่น้อยกว่า 12 ชนิด แต่ให้ไข่และเนื้อน้อยกว่านกกระทาญี่ปุ่น จึงได้มีการนำนกกระทาจากญี่ปุ่นมาเลี้ยงกันอย่างแพร่หลาย ถึงแม้จะไม่กว้างขวางมากมายเท่ากับการเลี้ยงไก่ หรือเป็ดก็ตาม แต่การเลี้ยงนกกระทาก็มีแนวโน้มที่จะเป็นอาชีพหลักของเกษตรกรได้ดี เพราะระยะเวลาในการเลี้ยงสั้น ในผลตอบแทนได้เร็วกว่าสัตว์ชนิดอื่นๆ

๔.ฐานสาธิตพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์)

3l7q0Z.png

พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Energy) คือ พลังงานทดแทนชนิดหนึ่งที่สามารถผลิตได้จากการแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ที่อยู่ในรูปของแสงแดด ซึ่งให้ทั้งพลังงานแสงและพลังงานความร้อน พลังงานแสงอาทิตย์ถือเป็นพลังงานหมุนเวียนสะอาดที่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษหรือส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และยังเป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพสูง ไม่มีวันหมด และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย หลัก ๆ คือ การผลิตกระแสไฟฟ้าและการผลิตพลังงานความร้อน

๕.ฐานสาธิตการเผาถ่านไม้

3l75ZI.png

การเผาถ่าน ในครัวเรือนเพื่อให้เป็นพลังงานเชื้อเพลิงและประโยชน์ภายในครัวเรือน เป็นองค์ ความรู้ที่สามารถทำให้เกิดการพึ่งตนเอง ลดรายจ่ายภายในครัวเรือน ถ่านที่ได้มีคุณภาพสูงเป็นผลดีต่อ สุขภาพ เมื่อเหลือใช้ภายในครัวเรือนแล้วสามารถนำออกไปขายสู่ตลาดเพื่อสร้างรายได้ให้กับครัวเรือน รวมทั้ง ผลิตภัณฑ์ที่ได้จาก การเผาถ่าน ที่เรียกว่าน้ำส้มควันไม้ หรือน้ำวู้ดเวเนกาที่มีคุณสมบัติ การใช้ประโยชน์ประมาณ 150 อย่าง ที่สำคัญนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงเกษตรกรรมธรรมชาติเพื่อใช้ป้องกัน และ กำจัดศัตรูพืชได้ทางหนึ่งด้วย โดยวิธีการเผาถ่านจะเน้นหลักการพึ่งพาตนเอง นำวัตถุดิบและอุปกรณ์ที่ สามารถหาได้จากพื้นที่ภายในบ้านหรือชุมชน มาดำเนินการเผา


 ๖.ฐานสาธิตการเลี้ยงไก่ซิลกี้
3lSnY0.png

ไก่ซิลกี้ ที่มาของไก่สวยงามอย่าง ไก่ซิลกี้ ไม่ได้ถูกระบุไว้ชัดเจน แต่เท่าที่มีข้อมูลบันทึกไว้ ไก่ซิลกี้เป็นไก่สายพันธุ์โบราณของเอเชียตะวันออก โดยทีต้นกำเนิดจากประเทศจีน เพราะมีการเรียนไก่ซิลกี้ว่า Chinese Silk Chicken ในช่วงศตวรรษที่ 13 มีการกล่าวถึงไก่ซิลกี้บันทึกของ Marco Polo

 ๗. การเลี้ยงปลากินพืช

 tZcS6P.png

ปลาประเภทกินพืช ได้แก่ ปลาจีน ปลาหมอตาล ปลาตะเพียนขาว ปลาแรด ปลาไน  ปลานิล  ปลาจำพวกนี้ชอบกินอาหารที่เป็นพืช  เช่น รำ ปลายข้าว แหนเป็ด  เศษผัก หญ้าขน ปลาประเภทนี้สามารถแบ่งได้เป็น 2 พวก  คือ พวกที่กินพืชขนาดใหญ่ ได้แก่  ปลาแรด ปลาสลิด ปลาเฉา ปลาตะเพียน  และพวกปลากินพืชขนาดเล็ก  ได้แก่  ปลาเล่ง ปลาซ่ง ปลาหมอตาล ปลานวลจันทร์น้ำจืด ปลายี่สกเทศ

 ๘. การปลูกผักสวนครัว

tZc7RI.png

ผักสวนครัว คือ พืชที่ใช้ส่วนต่าง ๆ เป็นอาหาร เช่น ลำต้น ใบ ดอก ผล และหัว พืชผักสวนครัวสามารถปลูกไว้ในบริเวณบ้าน เพื่อใช้บริโภคภายในครอบครัว ถ้าเหลือก็สามารถนำไปจำหน่าย เพื่อเป็นรายได้เสริมให้กับครอบครัว ซึ่งผักสวนครัวก็มีหลากหลายชนิด ไม่ว่าจะเป็น พริก ถั่วงอก ต้นหอม ผักชี คะน้า เป็นต้น

 

 

ส่วนที่ ๓ ส่วนฐานการเรียนรู้

 ฐานศูนยการเรียนรู้ใน 17 ฐาน

 rYIYOy.png 

ส่วนที่ ๔ ส่วนพื้นที่การตลาด

เป็นพื้นที่ในการขายสินค้าพืชผลทางการเกษตรที่เป็นผลิตผลของศูนย์การเรียนรู้ ของหน่วนพัฒนาการเคลื่อนที่ ๓๔ เช่น ผัก ผลไม้ และยังนำผลผลิตไปจำหน่ายยังตลาดในพื้นที่ด้วย

ส่วนที่ ๕.พื้นที่ โคกหนองนา โมเดล

rYI0e2.png  

ฐานศูนยการเรียนรู้นอก 10 ฐาน
ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลพระชนมพรรษา 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา” ในโครงการ “70 พรรษา หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เทิดไท้องค์ราชัน”
พื้นที่นอกหน่วย ม.2 บ้านแม่ระกา ต.แม่ระกา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 
rYIS31.png