bgdpBJ.gifDREl49.jpg bvYwH0.jpg

                     bgWFpQ.gif 

แผนการปฏิบัติงานหลัก

แผนการปฏิบัติงานหลัก

 
8 แผนงานหลัก

            การดำเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิต หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ได้ปรับแผนงานหลัก 8 แผนงานสู่หมู่บ้านเป้าหมายเดียวกัน ในลักษณะผสมผสานด้วยการให้ความรู้ทางด้านวิชาการ และจัดตั้งกลุ่มสาขาอาชีพ โดยดำเนินการแบบครบวงจรตามความต้องการของประชาชน และให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมทุกขั้นตอน


แผนงานสร้างเส้นทางคมนาคม

      เป็นการสนับสนุนการสร้าง และซ่อมแซมเส้นทางในพื้นที่รับผิดชอบเพื่อให้ราษฎร ในท้องถิ่นทุรกันดาร ได้มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก ซึ่งเป็นเส้นทางจากอำเภอไปสู่ตำบล - หมู่บ้าน จนถึงพื้นที่ทำกิน ได้แก่ งานสร้างเส้นทางมาตรฐานชั้นทาง เอฟ.4, งานซ่อมเส้นทางมาตรฐานชั้นทาง เอฟ.4, งานสร้างเส้นทางมาตรฐานชั้นทาง เอฟ.6, งานซ่อมปรับปรุงเส้นทางมาตรฐานชั้นทาง เอฟ.6, งานสร้างเส้นทางคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นต้น


 แผนงานส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์

     เป็นการสนับสนุนและส่งเสริมให้ราษฎรในชนบทได้มีความรู้ในด้านการประกอบอาชีพการเกษตรที่ถูกต้อง ทั้งด้านการเพาะปลูก การเลี้ยงสัตว์ การประมง และการจัดตั้งกลุ่มตามสาขาอาชีพ หรือสหกรณ์ ได้แก่ งานส่งเสริมการผสมเทียมโค, การส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีก, งานส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์น้ำ, งานส่งเสริมการเพาะปลูก, งานส่งเสริมการปลูกต้นไม้ยืนต้น,งานปรับปรุงทุ่งหญ้า, งานขุดสระเพื่อการเกษตร, งานผลิตหญ้าอัดผ่อนแจกจ่าย, งานผลิตเมล็ดพันธ์หญ้า / ข้าวโพด, งานผลิตลูกสุกรแจกจ่าย เป็นต้น


 

 แผนงานพัฒนาแหล่งน้ำ

 

     เป็นงานช่วยเหลือราษฎรในท้องที่ที่กันดาร ให้มีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตรกรรม ด้วยการสร้างฝ่ายน้ำล้น อ่างเก็บน้ำ ขุดลอกแหล่งน้ำเดิม เช่น งานขุดสระเก็บน้ำ เป็นต้น

      


 

แผนงานพัฒนาชุมชน และสาธารณูปการ

     เป็นการส่งเสริมความเจริญด้านสังคมให้กับราษฎร ในพื้นที่หมู่บ้านเป้าหมาย โดยส่งเสริมให้ราษฎร จัดตั้งกลุ่มพัฒนาหมู่บ้านในด้านต่างๆ เช่น การจัดระเบียบหมู่บ้าน, การจัดทำระบบประปา ไฟฟ้า ,งานสร้างสนามเด็กเล่น, งานสร้างถังเก็บน้ำฝน, งานสร้างศาลาที่พักริมทาง, งานสร้างศาลาประชาคม และงานสร้างระบบประปามาตรฐาน ก. และ ข.

 

 

 

 


 

 

 

แผนงานสาธารณสุข

     เป็นงานช่วยเหลือราษฎรที่เจ็บป่วยในท้องถิ่นชนบทที่ห่างไกล ด้วยการบริการทางการแพทย์รวมทั้งส่งเสริมอนามัย และการป้องกันโรคภัยไข้เจ็บ สร้างส้วมที่ถูกสุขลักษณะ การวางแผนครอบครัว รวมทั้งการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล บ่อน้ำตื้น และพัฒนาบ่อน้ำบาดาล เช่น การจัดหายาเวชภัณฑ์ให้บริการแก่ราษฎร , การจัดชุดแพทย์ทหารออกตรวจเยี่ยมราษฎร พร้อมทั้งทำการตรวจรักษาโรคทั่วไป และทำฟัน,การขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล, การขุดเจาะบ่อน้ำตื้น, และการพัฒนาบ่อน้ำบาดาล เป็นต้น

 

 

 


แผนงานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

     เป็นการพัฒนาเยาวชนอันเป็นทรัพยากรที่สำคัญของประเทศ โดยส่งเสริมการศึกษาในโรงเรียน เช่น การสร้างโรงเรียน จัดหาอุปกรณ์การเรียน และการศึกษา มอบทุนการศึกษาส่งเสริมการศึกษานอกโรงเรียน เช่นสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน จัดตั้งศูนย์เยาวชน จัดงานชุมนุมเยาวชน ตลอดจน ส่งเสริมศาสนา และวัฒนาธรรมประเพณีท้องถิ่น และของชาติ ดำเนินโครงการแพทย์แผนไทย พืชสมุนไพร ดำเนินโครงการอุสาหกรรมภายในครอบครัว สร้างลานกีฬา คศล. เอกนประสงค์ต้านยาเสพติด เป็นต้น

 

 


แผนงานประชาสัมพันธ์

     เป็นงานที่มุ่งให้ข่าวสารที่ถูกต้องแก่ประชาชนในท้องถิ่นชนบท ขจัดข่าวลือและโฆษณาชวนเชื่อต่าง ๆ รวมทั้งการชักจูงใจทำให้เกิดความเชื่อมั่นในรัฐบาล มีความศรัทธา และเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ได้แก่ ดำเนินการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารการดำเนินการของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา และรัฐบาล จัดชุดพัฒนาการเคลื่อนที่ออกเยี่ยมเยือน และให้การบริการด้านการแพทย์แก่ราษฎรในพื้นที่เป็นต้น

 

 


แผนงานสังคมสงเคราะห์ด้านอื่นๆ

 

     เป็นงานช่วยเหลือสงเคราะห์แก่ราษฎร และเด็กนักเรียนที่ยากจน หรือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยธรรมชาติ และภัยคุกคามต่างๆ ได้แก่ การมอบสิ่งของอุปโภคและบริโภคให้กับราษฎร, การแจกจ่ายน้ำให้กับราษฎรที่ประสบปัญหาภัยแล้ง, งานสงเคราะห์เด็กยากจน, งานช่วยเหลื่อผู้ประสบอุทกภัย และวาตภัย เป็นต้น