วิสัยทัศน์ / นโยบาย ผบ.นทพ.

gcAckD.jpg

gZ3aNt.jpgวิสัยทัศน์


“หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เป็นหน่วยงานหลักชั้นเยี่ยมของกองทัพไทย ในด้านการพัฒนา เพื่อความมั่นคงและการเตรียมความพร้อมของ ทรัพยากรบุคคล ชุมชน พื้นที่ เพื่อป้องกันภัยคุกคามทุกรูปแบบและประชาชนมีความเชื่อมั่นศรัทธาต่อกองทัพไทย”

เนื่องจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเป็นหน่วยงานหลักที่มีภารกิจ พัฒนาศักยภาพของคน ชุมชน และพื้นที่ เพื่อความมั่นคง ได้แก่

  1. ความมั่นคงทางสภาพสังคม โดยใช้โครงการพัฒนาที่หน่วยสนับสนุนให้กับประชาชน และการปฏิบัติงานของหน่วยที่บูรณาการการแก้ปัญหาสำคัญทางสังคม ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญของชาติร่วมกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ก่อให้เกิดความเชื่อมั่นและศรัทธาแก่ประชาชนในด้านความรักชาติและสถาบันพระมหากษัตริย์
  2. ความมั่นคงในด้านพื้นที่ โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพของพื้นที่ให้เกื้อกูลต่อการป้องกันประเทศ ทั้งในเรื่องเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ำกินน้ำใช้ ที่สอดคล้องกับแผนป้องกันประเทศ ตลอดจนการพัฒนาที่เกื้อกูลต่อการเป็นแหล่งเสบียงในสนามรบ ตั้งแต่ยามปกติ

เป้าประสงค์ของวิสัยทัศน์ 
การที่จะดำเนินงานให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ดังกล่าว หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากำหนดเป้าประสงค์ (Goal) ในการดำเนินงานในห้วง ปี พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ ดังนี้

  1. สร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาแก่ประชาชนในด้านความรักชาติและสถาบันพระมหากษัตริย์
  2. พัฒนาคน ชุมชน พื้นที่ ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน มีความสมดุลแบบองค์รวมและเกื้อกูลต่อการป้องกันประเทศ

การปฏิบัติงานที่จะตอบสนองต่อความสำเร็จตามเป้าประสงค์ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากำหนดให้มีการปฏิบัติภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategy issue)  ๕ ประเด็น ดังนี้

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1   เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จะเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างสมพระเกียรติ  และจะสนับสนุนการดำเนินการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  ตลอดจนนำแนวพระราชดำริ มาขยายผลให้เป็นที่ประจักษ์อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้สถาบันพระมหากษัตริย์  คงเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนชาวไทย และคงเป็นสถาบันหลักที่สำคัญยิ่งในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 


ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพของคน ชุมชน และพื้นที่ ในพื้นที่เป้าหมาย
พัฒนาศักยภาพของคน ชุมชน และพื้นที่ ในพื้นที่เป้าหมายของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ให้มีภูมิคุ้มกัน มีความมั่นคงแบบองค์รวม พร้อมที่จะเผชิญปัญหาในมิติต่าง ๆ ของความมั่นคง โดยใช้ศักยภาพของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ในรูปแบบของแผนงานการพัฒนาที่มีอยู่  ลดเงื่อนไขของปัญหาที่กระทบต่อความมั่นคงในทุกมิติ และเสริมสร้างให้มีความพร้อมที่จะเผชิญปัญหาในมิติต่างๆ ของความมั่นคง   สามารถพึ่งพาตนเองได้ การพัฒนาจะส่งผลให้ คน ชุมชน มีความสุขอย่างยั่งยืนในการดำเนินชีวิต และพร้อมสนับสนุนการปฏิบัติการของทหารได้

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้เกื้อกูลต่อการผนึกกำลังทุกภาคส่วนพร้อมเผชิญกับภัยคุกคามต่อความมั่นคงตามแนวชายแดน
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศให้สอดคล้องต่อแผนป้องกันประเทศ พร้อมที่จะสนับสนุนการช่วยรบให้กับกำลังรบหลักในพื้นที่การรบได้ ทั้งทางด้านพื้นฐานทางกายภาพที่ตอบสนองต่อการป้องกันประเทศ ด้วยการบูรณาการผสมผสานขีดความสามารถและศักยภาพในพื้นที่ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และแสวงประโยชน์ร่วมกับงานการพัฒนาที่หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้ส่งเสริมให้กับคน ชุมชน และพื้นที่ ในพื้นที่เป้าหมาย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4   สนับสนุนการแก้ไขปัญหาที่สำคัญเร่งด่วนของชาติ 
พัฒนากำลังพลและยุทโธปกรณ์  ให้มีความพร้อมและนำศักยภาพของหน่วยที่มีอยู่ เข้าร่วมปฏิบัติงานในการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนของชาติ  การสนับสนุนส่วนราชการอื่น อาทิ การสนับสนุนการแก้ไขปัญหายาเสพติด  การสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการบริหารจัดการน้ำในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และอุทกภัย  การช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย เป็นต้น 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5   การพัฒนาองค์กร 
พัฒนาองค์กรในด้านกำลังพล ยุทโธปกรณ์ หลักนิยมและการบริหารจัดการ ให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพตอบสนองต่อการปฏิบัติงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1-4