bgdpBJ.gifDREl49.jpg bvYwH0.jpg

                     bgWFpQ.gif 

ประวัติความเป็นมาของหน่วย

ประวัติความเป็นมาของหน่วย

            มีที่ตั้งเดิม  ณ  บ้านม่วง หมู่  4 ตำบลบ้านฝาย   อำเภอน้ำปาด   จังหวัดอุตรดิตถ์  พิกัด PV 838662    พื้นที่จำนวน 17 ไร่  ห่างจากจังหวัดอุตรดิตถ์   บนทางหลวงหมายเลข  1047 อุตรดิตถ์ -  อำเภอบ้านโคก ระยะทางประมาณ  80 กิโลเมตร

            หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่  34    สำนักงานพัฒนาภาค 3  หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา  เดิมชื่อ   หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 21 อุตรดิตถ์ ( นพค.21 อ.ต. ) จัดตั้งขึ้นเป็นหน่วยพัฒนาการหน่วยที่ 10 ของกองอำนวยการกลางรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ  (กรป.กลาง) กองบัญชาการทหารสูงสุด เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2508

 

            เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2530 นพค.21 อ.ต. ได้จัดกำลังพลพร้อมเครื่องจักรกลและยานพาหนะ สนับสนุนโครงการน้ำพระทัยจากในหลวงหรือโครงการอีสานเขียว ตามคำสั่ง   กองบัญชาการทหารสูงสุด (เฉพาะ) ที่ 2553/30 ลง 29 ตุลาคม 2530 โดยรับผิดชอบ    การพัฒนาพื้นที่จังหวัดขอนแก่นร่วมกับส่วนราชการอื่น   และตั้งกองบังคับการ  ณ  ค่ายศรีพัชรินทร มณฑลทหารบกที่ 23   อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น พร้อมเปลี่ยนนามหน่วยเป็น หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 21 ขอนแก่น (นพค.21 ข.ก.) ต่อมาได้มีคำสั่ง กรป.กลาง (เฉพาะ) ที่ 3016/30 ลง 28 ธันวาคม 2530 ให้เปลี่ยนนามหน่วยเป็น หน่วยเฉพาะกิจ กองอำนวยการกลางรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ กองบัญชาการทหารสูงสุด (ฉก.กรป.กลาง 06)

 

 

            หลังจากนั้นได้มีคำสั่ง กรป.กลาง ที่ 1395 / 32 ลง 29 มีนาคม 2532 ให้เปลี่ยนนามหน่วยอีกครั้งเป็น หน่วยเฉพาะกิจ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่     กองอำนวยการกลางรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ กองบัญชาการทหารสูงสุด 37  (ฉก.นพค.กรป.กลาง 37) ตั้งแต่  15 มีนาคม 2532   และ ตามคำสั่ง  กรป.กลาง (เฉพาะ) ที่ 1252 / 34 ลง 5 เมษายน 2535 ได้เปลี่ยนนามหน่วย  ฉก.นพค.กรป.กลาง 37 อีกครั้งเป็น หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 34 สำนักงานพัฒนาภาค 3 กองอำนวยการกลางรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ กองบัญชาการทหารสูงสุด (นพค.34 สนภ.3 กรป.กลาง)

 

 

            เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2535      นพค.34 สนภ.3 กรป.กลาง       ได้เคลื่อนย้ายกำลังพลพร้อมเครื่องจักรกลและยานพาหนะ กลับเข้าที่ตั้งฐานพัฒนาการ    ณ บ้านม่วง หมู่ที่ 4  ตำบลบ้านฝาย อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์    หลังจากเสร็จภารกิจการสนับสนุนโครงการน้ำพระทัยจากในหลวงหรือโครงการอีสานเขียว ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2536 และต่อมาได้เปลี่ยนนามหน่วยอีกครั้งเป็น หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 34 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย

            เมื่อ   23 ก.ค.42  กองบัญชาการทหารสูงสุด ได้ขอใช้ประโยชน์ในพื้นที่ราชพัสดุ  บริเวณ องค์การทอผ้าโรงงานพิษณุโลก แทน สำนักงานปลัดกระทรวงหลาโหม  โดย  พล.อ.มงคล    อัมพรพิสิฏฐ์   ผบ.ทหารสูงสุด  ในขณะนั้น  ได้สั่งการให้ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา โดย หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 34 ฯ เป็นผู้แทน  ผบ.ทหารสูงสุด ในการรับมอบพื้นที่จาก สำนักงานปลัดกระทรวงหลาโหม และเมื่อ 30 เม.ย.45   ผบ.นทพ.   ได้กรุณาสั่งการท้ายหนังสือ กยก.นทพ. ที่ต่อ กยก. เลขรับ  1627/45   ลง  29 เม.ย.45  ให้หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 34  สำนักงานพัฒนาภาค 3 ฯ   ดำเนินการเคลื่อนย้ายหน่วยเข้าที่ตั้งแห่งใหม่  ณ บ้านตาปะขาวหาย  ตำบลหัวรอ  อำเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก   บนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  1086 และให้ใช้ที่ตั้งเดิมเป็น  ฐานพัฒนาการย่อย ฯ   เพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับมอบเช่นเดิม

 

วิสัยทัศน์ / นโยบาย ผบ.นทพ.

gcAckD.jpg

gZ3aNt.jpgวิสัยทัศน์


“หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เป็นหน่วยงานหลักชั้นเยี่ยมของกองทัพไทย ในด้านการพัฒนา เพื่อความมั่นคงและการเตรียมความพร้อมของ ทรัพยากรบุคคล ชุมชน พื้นที่ เพื่อป้องกันภัยคุกคามทุกรูปแบบและประชาชนมีความเชื่อมั่นศรัทธาต่อกองทัพไทย”

เนื่องจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเป็นหน่วยงานหลักที่มีภารกิจ พัฒนาศักยภาพของคน ชุมชน และพื้นที่ เพื่อความมั่นคง ได้แก่

  1. ความมั่นคงทางสภาพสังคม โดยใช้โครงการพัฒนาที่หน่วยสนับสนุนให้กับประชาชน และการปฏิบัติงานของหน่วยที่บูรณาการการแก้ปัญหาสำคัญทางสังคม ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญของชาติร่วมกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ก่อให้เกิดความเชื่อมั่นและศรัทธาแก่ประชาชนในด้านความรักชาติและสถาบันพระมหากษัตริย์
  2. ความมั่นคงในด้านพื้นที่ โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพของพื้นที่ให้เกื้อกูลต่อการป้องกันประเทศ ทั้งในเรื่องเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ำกินน้ำใช้ ที่สอดคล้องกับแผนป้องกันประเทศ ตลอดจนการพัฒนาที่เกื้อกูลต่อการเป็นแหล่งเสบียงในสนามรบ ตั้งแต่ยามปกติ

เป้าประสงค์ของวิสัยทัศน์ 
การที่จะดำเนินงานให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ดังกล่าว หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากำหนดเป้าประสงค์ (Goal) ในการดำเนินงานในห้วง ปี พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ ดังนี้

  1. สร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาแก่ประชาชนในด้านความรักชาติและสถาบันพระมหากษัตริย์
  2. พัฒนาคน ชุมชน พื้นที่ ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน มีความสมดุลแบบองค์รวมและเกื้อกูลต่อการป้องกันประเทศ

การปฏิบัติงานที่จะตอบสนองต่อความสำเร็จตามเป้าประสงค์ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากำหนดให้มีการปฏิบัติภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategy issue)  ๕ ประเด็น ดังนี้

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1   เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จะเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างสมพระเกียรติ  และจะสนับสนุนการดำเนินการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  ตลอดจนนำแนวพระราชดำริ มาขยายผลให้เป็นที่ประจักษ์อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้สถาบันพระมหากษัตริย์  คงเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนชาวไทย และคงเป็นสถาบันหลักที่สำคัญยิ่งในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 


ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพของคน ชุมชน และพื้นที่ ในพื้นที่เป้าหมาย
พัฒนาศักยภาพของคน ชุมชน และพื้นที่ ในพื้นที่เป้าหมายของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ให้มีภูมิคุ้มกัน มีความมั่นคงแบบองค์รวม พร้อมที่จะเผชิญปัญหาในมิติต่าง ๆ ของความมั่นคง โดยใช้ศักยภาพของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ในรูปแบบของแผนงานการพัฒนาที่มีอยู่  ลดเงื่อนไขของปัญหาที่กระทบต่อความมั่นคงในทุกมิติ และเสริมสร้างให้มีความพร้อมที่จะเผชิญปัญหาในมิติต่างๆ ของความมั่นคง   สามารถพึ่งพาตนเองได้ การพัฒนาจะส่งผลให้ คน ชุมชน มีความสุขอย่างยั่งยืนในการดำเนินชีวิต และพร้อมสนับสนุนการปฏิบัติการของทหารได้

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้เกื้อกูลต่อการผนึกกำลังทุกภาคส่วนพร้อมเผชิญกับภัยคุกคามต่อความมั่นคงตามแนวชายแดน
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศให้สอดคล้องต่อแผนป้องกันประเทศ พร้อมที่จะสนับสนุนการช่วยรบให้กับกำลังรบหลักในพื้นที่การรบได้ ทั้งทางด้านพื้นฐานทางกายภาพที่ตอบสนองต่อการป้องกันประเทศ ด้วยการบูรณาการผสมผสานขีดความสามารถและศักยภาพในพื้นที่ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และแสวงประโยชน์ร่วมกับงานการพัฒนาที่หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้ส่งเสริมให้กับคน ชุมชน และพื้นที่ ในพื้นที่เป้าหมาย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4   สนับสนุนการแก้ไขปัญหาที่สำคัญเร่งด่วนของชาติ 
พัฒนากำลังพลและยุทโธปกรณ์  ให้มีความพร้อมและนำศักยภาพของหน่วยที่มีอยู่ เข้าร่วมปฏิบัติงานในการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนของชาติ  การสนับสนุนส่วนราชการอื่น อาทิ การสนับสนุนการแก้ไขปัญหายาเสพติด  การสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการบริหารจัดการน้ำในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และอุทกภัย  การช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย เป็นต้น 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5   การพัฒนาองค์กร 
พัฒนาองค์กรในด้านกำลังพล ยุทโธปกรณ์ หลักนิยมและการบริหารจัดการ ให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพตอบสนองต่อการปฏิบัติงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1-4