UY7p3g.jpggcAckD.jpg

ผู้บังคับบัญชา

นพค.34 สนภ.3 นทพ. จัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว นพค.34ฯแจกจ่ายน้ำช่วยเหลือภัยแล้ง

qZVZPS.md.jpg

เมื่อวันที่ 14 พ.ค.63 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.34 สนภ.3 นทพ. จัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว นพค.34ฯ จำนวน 3 นาย พร้อมรถบรรทุกน้ำ ขนาด 6,000 ลิตร จำนวน 1 คัน แจกจ่ายน้ำ จำนวน 3 เที่ยว ปริมาณน้ำ 18,000 ลิตร มีผู้ได้รับผลประโยชน์จำนวน 38 ครัวเรือน ประชากร 80 คน เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล และนโยบาย ผบ.นทพ. “นักรบสีน้ำเงิน ความสุขของประชาชน คือ ความสุขของเรา” ณ บ.ปางเกลือ ต.น้ำใคร้ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์

อ่านเพิ่มเติม: นพค.34 สนภ.3 นทพ. จัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว นพค.34ฯแจกจ่ายน้ำช่วยเหลือภัยแล้ง

นพค.34 สนภ.3 นทพ. จัดชุดตรวจ ศปม.บก.ทท.(นทพ.) ลงพื้นที่ตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลาย การบังคับใช้บางมาตรการในการป้องกัน ระงับยับยั้ง โรคโควิค-19

qZVTxE.md.jpg

วันที่ 12 พ.ค.63 นพค.34 สนภ.3 นทพ. จัดชุดตรวจ ศปม.บก.ทท.(นทพ.) ลงพื้นที่ตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลาย การบังคับใช้บางมาตรการในการป้องกัน ระงับยับยั้ง โรคโควิค-19 โดย พ.อ.ณรงค์ชัย ไชยชนะ ผบ.นพค.34 /หน.ชุดตรวจ ศปม.บก.ทท.จังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับ นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร รอง ผวจ.นครสวรรค์, พ.อ. สุรจิตร สุขีเมฆ รองผอ.รมน. จ.นครสวรรค์ และ นพ.อดิสรณ์ วรรธนะศักดิ์ นพ.แพทย์สาธารณสุข จ.นครสวรรค์ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี 2 แห่ง ซุปเปอร์มาเก็ต 2 แห่ง ร้านอาหาร เครื่องดื่ม 2 แห่ง ร้านโทรศัพท์ 2 แห่ง ผลการตรวจ อยู่ในเกณฑ์ดี ซึ่งผู้บริหาร, พนักงาน และผู้ใช้บริการ มีความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการป้องกันโรค ทั้งนี้ ทางคณะได้ให้คำแนะนำเพิ่มเติมพร้อมข้อเน้นย้ำ เพื่อลดผลกระทบต่อประชาชน ด้านเศรษฐกิจ, สังคม และความมั่นคง ในโอกาสนี้ได้มอบหน้ากากอนามัย ความปรารถนาดีจาก กองบัญชาการกองทัพไทย ให้กับผู้รับตรวจด้วย ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ 2 แห่งมีความพร้อมสำหรับมาตรการผ่อนคลายระยะที่ 2 ของ ศบค. ณ พื้นที่ อ.เมือง จ.นครสวรรค์

อ่านเพิ่มเติม: นพค.34 สนภ.3 นทพ. จัดชุดตรวจ ศปม.บก.ทท.(นทพ.)...

นพค.34 สนภ.3 นทพ.มอบหมายให้ พ.อ. วิวัฒน์ อยู่ศรี รอง ผบ.นพค.34 สนภ.3 นทพ. พร้อมด้วย นายชินวัฒน์ ชมประเสริฐ รก.นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริการทางวิชาการ) ตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลาย การบังคับใช้บางมาตรการในการป้องกัน ระงับย

UHb1We.md.jpg

เมื่อวันที่ 9 พ.ค.63 บก.ทท.(นทพ.) 1400 โดย นพค.34 สนภ.3 นทพ.มอบหมายให้ พ.อ. วิวัฒน์ อยู่ศรี รอง ผบ.นพค.34 สนภ.3 นทพ. พร้อมด้วย นายชินวัฒน์ ชมประเสริฐ รก.นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริการทางวิชาการ) ตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลาย การบังคับใช้บางมาตรการในการป้องกัน ระงับยับยั้งโรคโควิค-19 ของ จ.พิษณุโลก ร้านอาหาร เครื่องดื่ม บริเวณ มัสยิสปากีสตาน ผลการตรวจของทั้งสองแห่งอยู่ในเกณฑ์ดี ซึ่งผู้บริหาร, พนักงาน และผู้ใช้บริการ มีความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการป้องกันโรค ทั้งนี้ ทางคณะได้ให้คำแนะนำเพิ่มเติมพร้อมข้อเน้นย้ำ เพื่อลดผลกระทบต่อประชาชน ด้านเศรษฐกิจ, สังคม และความมั่นคง ณ พื้นที่บริเวณ มัสยิดปากิสตาน อ.เมือง จว.พิษณุโลก

อ่านเพิ่มเติม: นพค.34 สนภ.3 นทพ.มอบหมายให้ พ.อ. วิวัฒน์ อยู่ศรี รอง ผบ.นพค.34 สนภ.3 นทพ. พร้อมด้วย นายชินวัฒน์...

ผบ.นพค.34 สนภ.3 นทพ. ร่วมกับ นายนิรุตต์ พนมสุข ปลัดจังหวัดพิจิตร ตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลาย การบังคับใช้บางมาตรการในการป้องกัน ระงับยับยั้งโรคโควิค-19 ของ จ.พิจิตร

qZV0x0.md.jpg

เมื่อวันที่ 9 พ.ค.63 บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.34 สนภ.3 นทพ. ร่วมกับ นายนิรุตต์ พนมสุข ปลัดจังหวัดพิจิตร ตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลาย การบังคับใช้บางมาตรการในการป้องกัน ระงับยับยั้งโรคโควิค-19 ของ จ.พิจิตร ร้านค้า ร้านอาหาร บริเวณ โรงพยาบาลพิจิตร และโรงพยาบาลตะพานหิน ผลการตรวจอยู่ในเกณฑ์ดี ซึ่ง เจ้าหน้าที่ พนักงาน และประชาชน ผู้รับบริการ มีความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการป้องกันโรค ทั้งนี้ ทางคณะได้ให้คำแนะนำเพิ่มเติมพร้อมข้อเน้นย้ำ เพื่อลดผลกระทบต่อประชาชน ด้านเศรษฐกิจ, สังคม และความมั่นคง ณ ร้านค้าและร้านอาหาร บริเวณ โรงพยาบาลพิจิตร โรงพยาบาลตะพานหิน อ.เมืองพิจิตร และ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร

อ่านเพิ่มเติม: ผบ.นพค.34 สนภ.3 นทพ. ร่วมกับ นายนิรุตต์ พนมสุข ปลัดจังหวัดพิจิตร...

นพค.34 สนภ.3 นทพ. จัดพิธี มอบพันธุ์ปลา ให้กับเกษตรกร ในโครงการเกษตรผสมผสาน (มิติเศรษฐกิจ) หมู่บ้านพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ตามนโยบาย ผบ.นทพ.

UHb9zI.md.jpg

เมื่อวันที่ 8 พ.ค.63 เวลา 1100 บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.34 สนภ.3 นทพ. จัดพิธี มอบพันธุ์ปลา ให้กับเกษตรกร ในโครงการเกษตรผสมผสาน (มิติเศรษฐกิจ) หมู่บ้านพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ตามนโยบาย ผบ.นทพ. ซึ่ง นทพ. ร่วมกับโครงการคืนคุณแผ่นดิน ดังนี้ -ลูกพันธ์ุปลานิลแดง รายละ 2,000 ตัว 4 ราย รวม 8,000 ตัว (ประมงจังหวัด สนับสนุน) -อาหารสมทบปลากินพืช 4 ราย รวม 4 กระสอบ (ภาคีเครือข่ายสนับสนุน) โดยมี พ.อ.วิวัฒน์ อยู่ศรี รอง ผบ.นพค.34 เป็นผู้แทนมอบให้กับเกษตรกร โครงการเกษตรผสมผสาน ในหมู่บ้านพัฒนาเพื่อความยั่งยืน มีเกษตรกรร่วมโครงการ 10 ราย ซึ่ง ปัจจุบันได้ส่งมอบ สระเก็บน้ำ พันธุ์ปลา และ พันธุ์พืช แล้ว รวม 5 ราย คงเหลือ 5 ราย คาดว่าจะควบถ้วนใน มิ.ย.63 ณ บ้านวัดขวาง หมู่ 5 ต.บ้านไร่ อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก

อ่านเพิ่มเติม: นพค.34 สนภ.3 นทพ. จัดพิธี มอบพันธุ์ปลา ให้กับเกษตรกร ในโครงการเกษตรผสมผสาน (มิติเศรษฐกิจ)...

เนื้อหาอื่นๆ...

 1. นพค.34​ สนภ.3​นทพ.​ จัดชุดบรรเทาฯ ไปช่วย ปชช. ที่ประสบวาตภัย ลมพายุฤดูร้อน​
 2. นพค.34 สนภ.3 นทพ. (หมู่บ้านต้นแบบ ภายใน มิ.ย.63) มิติด้านเศรษฐกิจ - จัดกำลังพลชุดติดตามประเมินผลโครงการพัฒนาหมู่บ้านยั่งยืน ดำเนินการซ่อมคลองส่งน้ำคอนกรีต
 3. ผบ.นพค.34 สนภ.3 นทพ. ร่วมกับ รอง ผอ.รมน.จ.นครสวรรค์ (ฝ่ายทหาร) ตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลาย การบังคับใช้บางมาตรการในการป้องกัน ระงับยับยั้งโรคโควิค-19 ของ จ.นครสวรรค์
 4. รอง ผบ.นพค.34 สนภ.3 นทพ. เข้าพบ นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก /ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดพิษณุโลก

หมวดหมู่รอง

 • ประวัติความเป็นมาของหน่วย

  ประวัติความเป็นมาของหน่วย

              มีที่ตั้งเดิม ณ บ้านม่วง หมู่ 4 ตำบลบ้านฝาย   อำเภอน้ำปาด   จังหวัดอุตรดิตถ์  พิกัด PV 838662    พื้นที่จำนวน 17 ไร่  ห่างจากจังหวัดอุตรดิตถ์   บนทางหลวงหมายเลข  1047 อุตรดิตถ์ -  อำเภอบ้านโคก ระยะทางประมาณ  80 กิโลเมตร

              หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่  34    สำนักงานพัฒนาภาค 3  หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา  เดิมชื่อ   หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 21 อุตรดิตถ์ ( นพค.21 อ.ต. ) จัดตั้งขึ้นเป็นหน่วยพัฒนาการหน่วยที่ 10 ของกองอำนวยการกลางรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ  (กรป.กลาง) กองบัญชาการทหารสูงสุด เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2508

   

              เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2530 นพค.21 อ.ต. ได้จัดกำลังพลพร้อมเครื่องจักรกลและยานพาหนะ สนับสนุนโครงการน้ำพระทัยจากในหลวงหรือโครงการอีสานเขียว ตามคำสั่ง   กองบัญชาการทหารสูงสุด (เฉพาะ) ที่ 2553/30 ลง 29 ตุลาคม 2530 โดยรับผิดชอบ    การพัฒนาพื้นที่จังหวัดขอนแก่นร่วมกับส่วนราชการอื่น   และตั้งกองบังคับการ  ณ  ค่ายศรีพัชรินทร มณฑลทหารบกที่ 23   อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น พร้อมเปลี่ยนนามหน่วยเป็น หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 21 ขอนแก่น (นพค.21 ข.ก.) ต่อมาได้มีคำสั่ง กรป.กลาง (เฉพาะ) ที่ 3016/30 ลง 28 ธันวาคม 2530 ให้เปลี่ยนนามหน่วยเป็น หน่วยเฉพาะกิจ กองอำนวยการกลางรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ กองบัญชาการทหารสูงสุด (ฉก.กรป.กลาง 06)

   

   

              หลังจากนั้นได้มีคำสั่ง กรป.กลาง ที่ 1395 / 32 ลง 29 มีนาคม 2532 ให้เปลี่ยนนามหน่วยอีกครั้งเป็น หน่วยเฉพาะกิจ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่     กองอำนวยการกลางรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ กองบัญชาการทหารสูงสุด 37  (ฉก.นพค.กรป.กลาง 37) ตั้งแต่  15 มีนาคม 2532   และ ตามคำสั่ง  กรป.กลาง (เฉพาะ) ที่ 1252 / 34 ลง 5 เมษายน 2535 ได้เปลี่ยนนามหน่วย  ฉก.นพค.กรป.กลาง 37 อีกครั้งเป็น หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 34 สำนักงานพัฒนาภาค 3 กองอำนวยการกลางรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ กองบัญชาการทหารสูงสุด (นพค.34 สนภ.3 กรป.กลาง)

   

     

              เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2535      นพค.34 สนภ.3 กรป.กลาง       ได้เคลื่อนย้ายกำลังพลพร้อมเครื่องจักรกลและยานพาหนะ กลับเข้าที่ตั้งฐานพัฒนาการ    ณ บ้านม่วง หมู่ที่ 4  ตำบลบ้านฝาย อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์    หลังจากเสร็จภารกิจการสนับสนุนโครงการน้ำพระทัยจากในหลวงหรือโครงการอีสานเขียว ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2536 และต่อมาได้เปลี่ยนนามหน่วยอีกครั้งเป็น หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 34 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย

              เมื่อ   23 ก.ค.42  กองบัญชาการทหารสูงสุด ได้ขอใช้ประโยชน์ในพื้นที่ราชพัสดุ  บริเวณ องค์การทอผ้าโรงงานพิษณุโลก แทน สำนักงานปลัดกระทรวงหลาโหม  โดย  พล.อ.มงคล    อัมพรพิสิฏฐ์   ผบ.ทหารสูงสุด  ในขณะนั้น  ได้สั่งการให้ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา โดย หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 34 ฯ เป็นผู้แทน  ผบ.ทหารสูงสุด ในการรับมอบพื้นที่จาก สำนักงานปลัดกระทรวงหลาโหม และเมื่อ 30 เม.ย.45   ผบ.นทพ.   ได้กรุณาสั่งการท้ายหนังสือ กยก.นทพ. ที่ต่อ กยก. เลขรับ  1627/45   ลง  29 เม.ย.45  ให้หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 34  สำนักงานพัฒนาภาค 3 ฯ   ดำเนินการเคลื่อนย้ายหน่วยเข้าที่ตั้งแห่งใหม่  ณ บ้านตาปะขาวหาย  ตำบลหัวรอ  อำเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก   บนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  1086 และให้ใช้ที่ตั้งเดิมเป็น  ฐานพัฒนาการย่อย ฯ   เพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับมอบเช่นเดิม