bgdpBJ.gifDREl49.jpg bvYwH0.jpg

                     bgWFpQ.gif 

ภาพกิจกรรมของหน่วย

ฐานการเรียนรู้ที่ ๖ ปุ๋ยดินอินทรีย์

ฐานการเรียนรู้ที่ ๖ ปุ๋ยดินอินทรีย์

 

 

 

ฐานการเรียนรู้ที่ ๖ ปุ๋ยดินอินทรีย์


-ปุ๋ยคอก 1 ส่วนเป็นปุ๋ยที่ได้จากการนำวัตถุอินทรีย์ชนิดต่างๆมาหมักตามกระบวนการโดยการเติมหัวเชื้อจุลินทรีย์หรือ EM เพื่อเร้ากระบวนการหมักทำให้เกิดปุ๋ยจากอินทรียวัตถุที่มีการปล่อยธาตุอาหารได้เร็วขึ้นโดยการน้ำเศษใบไม้ วัชพืช หญ้าแห้ง และแกลบนำมาหมักในรูปแบบการผสมเป็นกองบนพื้นปูนหรือพื้นดินทำการหมักแบบผสมให้ผ่านกระบวนการย่อยสลายตามระยะเวลาแล้วนำไปใช้ประโยชน์ เช่นนำไปใส่ตามโคนต้นไม้ ใช้รองพื้นหลุมปลูกผัก เป็นต้น

ส่วนผสม-

-แกลบดำ 1 ส่วน

-รำละเอียด 1 ส่วน

- EM 20 cc.

-กากน้ำตาล 100 cc. ต่อน้ำ 10 ลิตร

 

วิธีทำ

ผสมวัตถุดิบทุกอย่างให้เข้ากันบนพื้นแล้วใช้ผ้าหรือวัสดุอื่นคลุมหมักทิ้งไว้ประมาณ30 วัน ปุ๋ยจะมีสีน้ำตาลเข้มถึงดำ จะมีกลิ่นฉุนซึ่งเกิดจากการหมัก

วิธีใช้สำหรับแปลงดินไปโรยบนแปลง 2 – 3 กำมือ / ตารางเมตร

พืช ใช้โรยบริเวณโคนต้นรอบๆ1-2 กำมือ

ต้นทุนการผลิต / ๑๓๖๐ ก.ก

 

-วัตถุดิบเหลือใช้ทางการเกษตร    ๑๐๐๐  ก.ก.     เป็นเงิน           ๑๕๐๐            บาท

-มูลสัตว์                               ๓๖๐    ก.ก.     เป็นเงิน           ๑๘๐๐            บาท

-วัสดุอื่น ( ผ้ายางคลุม )                                 เป็นเงิน           ๓๐๐              บาท

 

รวมเป็นเงิน ๓๖๐๐         บาท

ประโยชน์เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน ช่วยในการย่อยสลายซากพืชซากสัตว์ทำให้ธาตุอาหารถูกนำไปใช้ได้เร็วขึ้นทั้งยังช่วยให้ดินร่วนซุยดูดซับความชื้นได้นานมากขึ้น