bgdpBJ.gifDREl49.jpg bvYwH0.jpg

                     bgWFpQ.gif 

ภาพกิจกรรมของหน่วย

ฐานการเรียนรู้ที่ ๒ การเลี้ยงปลา

ฐานการเรียนรู้ที่ ๒ การเลี้ยงปลา

  

ฐานการเรียนรู้ที่ ๒ การเลี้ยงปลา


1.ชนิดของพันธุ์ปลาควรหาได้ง่ายตามแหล่งน้ำธรรมชาติและตลาดเป็นที่ต้องการการ เลี้ยงปลาด้วยฟางข้าวปล่อยลูกปลากินพืช เช่น ปลาสวาย ปลานิล ปลาทับทิม ปลาสลิด และลูกปลากินเนื้อ เช่น ปลาหมอ ปลาดุกอุ้ย ในพื้นที่บ่อ 1ไร่ ปล่อยลูกปลาจำนวน 10,000 ตัว ปลากินพืชจะกินฟางข้าว ส่วนปลากินเนื้อจะกินลูกไรและแมลงที่เกิดจากฟางข้าว ปลาทั้งสองประเภทจะไม่ทำลายซึ่งกันและกัน ยกเว้นปลาช่อนคุณภาพของปลาเหมือนกับปลาที่จับมาจากแหล่งน้ำธรรมชาติ เป็นที่ต้องการของผู้บริโภค ปลาไม่มีกลิ่น และขอบบ่อไม่ควรให้มีที่ว่าง ควรหาพืชยืนต้นมาปลูกเช่นมะพร้าว ชมพู่ ฝรั่ง ฯลฯ หรือพืชเก็บยอด หรือพืชระยะสั้นแล้วแต่ความเหมาะสมของพื้นที่ พื้นดิน เพื่อเป็นรายได้เสริมให้กับครอบครัวอีกด้วย

การเตรียมพื้นที่และคัดพันธุ์ปลา

2. สัดส่วนพันธุ์ปลาให้เหมาะสม ซึ่งต้องพิจารณาปัจจัยอื่นด้วยเช่น คุณภาพน้ำ อาหารและการจัดการ

สูตรอาหารปลาธรรมชาติ

1.การนำเอามูลขี้วัวหรือมูลขี้ควายสดๆไปวางไว้ริมบ่อเลี้ยง เพื่อให้เกิดไรแดง
2.นำขี้วัวขี้ควายใส่กระสอบแล้วมัดปากแล้วเจาะรูไว้รอบๆ แล้วนำไปมัดไว้กับหลักหรือต้นไม้ในบ่อเพื่อให้เกิดไรแดง แพลงตอน ซึ่งเป็นอาหารที่มีประโยชน์ของปลาได้อีกด้วย
3.นำฟางวางแช่น้ำทำเป็นชั้นสลับกับโรยมูลวัวหรือปุ๋ยคอกตามมุมบ่อน้ำเพื่อให้เกิดแพลงตอน

4.ใช้พืชใส่ในบ่อเช่น ผักบุ้ง ผักตบ แหน

----------------------------------------------------------------------