bgdpBJ.gifDREl49.jpg bvYwH0.jpg

                     bgWFpQ.gif 

ภาพกิจกรรมของหน่วย

๑.ฐานการเรียนรู้ เลี้ยงไก่พื้นเมือง

๑.ฐานการเรียนรู้ เลี้ยงไก่พื้นเมือง

 ไก่พื้นเมือเป็นไก่ที่มีความแข็งแรงหากินเก่ง ต้านทานต่อโรคได้ดี เจริญเติบโตขยายพันธุ์ได้ในหลายๆสภาพแวดล้อม ตลาดมีความต้องการบริโภคสูงเกษตรกรผู้เลี้ยงต้องมีโรงเรือนที่เหมาะสม มีพื้นที่ปล่อยตามธรรมชาติ พื้นที่ควรเป็นที่ดอน น้ำไม่ท่วมขังเลี้ยงในลักษณะผสมผสานดูแลสุขภาพไก่โดยการให้วัคซีนตามวงรอบอายุ

 

 

๑.ฐานการเรียนรู้ที่ ๑ เลี้ยงไก่พื้นเมือง

ไก่พื้นเมือเป็นไก่ที่มีความแข็งแรงหากินเก่ง ต้านทานต่อโรคได้ดี เจริญเติบโตขยายพันธุ์ได้ในหลายๆสภาพแวดล้อม ตลาดมีความต้องการบริโภคสูงเกษตรกรผู้เลี้ยงต้องมีโรงเรือนที่เหมาะสม มีพื้นที่ปล่อยตามธรรมชาติ พื้นที่ควรเป็นที่ดอน น้ำไม่ท่วมขังเลี้ยงในลักษณะผสมผสานดูแลสุขภาพไก่โดยการให้วัคซีนตามวงรอบอายุ

 ขั้นตอนการเลี้ยงไก่พื้นเมืองเลือกพื้นที่ให้เหมาะสม = ควรเป็นพื้นที่ดอนน้ำไม่ท่วมขัง

-จัดเตรียมโรงเรือน = โรงเรือนต้องมีความแข็งแรงสามารถป้องกันได้ทั้งภัยธรรมชาติและสัตว์ต่างๆ

และควรคำนึงถึงอัตราส่วนในการปล่อยไก่พ่อพันธุ์และไก่แม่พันธุ์

-        -คัดเลือกสายพันธุ์ = สายพันธุ์ไก่ ควรเป็นสายพันธุ์ที่เป็นที่ต้องการบริโภคของตลาดในพื้นที่หรือพื้นที่ใกล้เคียง

- เตรียมอาหาร / วัคซีน / ยารักษาโรค= ผู้เลี้ยงต้องศึกษาหาข้อมูลและเตรียมไว้ก่อนนำไก่มาเลี้ยง เช่น ศึกษาการให้อาหาร ยารักษาโรคต่างๆหรือการหาอาหารเสริมชนิดอื่นให้ไก่เพื่อเป็นการลดต้นทุนค่าใช้จ่ายของผู้เลี้ยงด้วย

 
วิธีการเลี้ยง การเลี้ยงไก่พื้นเมืองเกษตรกรผู้เลี้ยงควรคำนึงถึงลักษณะภูมิประเทศในพื้นที่และควรมีพื้นที่พอประมาณ ที่จะให้ไก่ได้เดินออกกำลังกายหรือหากินตามธรรมชาติบ้าง   โรงเรือนควรมีอากาศถ่ายเทสะดวก สร้างให้มั่นคงแข็งแรงปลอดภัยต่อศัตรูที่จะมารบกวนไก่ เช่น สุนัข งู ฯลฯหรือภัยจากธรรมชาติ เช่น ฝน ลม ฟ้า อากาศ เป็นต้นการคัดเลือกสายพันธุ์ ควรคำนึงถึงสายพันธุ์ที่แข็งแรง ทนต่อสภาพแวดล้อม ภูมิอากาศในพื้นที่และเป็นที่นิยมต่อความต้องการของผู้บริโภคจัดทำคอนและรังไข่ให้ไก่ด้วยตราส่วนในการขยายพันธุ์ ไก่ตัวผู้ 1 ตัว ต่อไก่ตัวเมีย 7 ตัว แม่ไก่จะให้ลูก 4 ครั้งต่อปีโดยประมาณ ครั้งละ 8-10 ตัว โดยเฉลี่ยเมื่อไก่ฟักแล้ว ควรแล้วควรแยกลูกไก่เล็กไปอนุบาลเพื่อให้อัตราการอยู่รอดและความปลอดภัยของไก่เล็ก จนกว่าจะได้ระยะเวลาจนโตพอที่จะปล่อยให้อยู่ร่วมกันในโรงเรือนได้

อาหาร =         ควรเป็นอาหารที่สามารถหาได้ในพื้นที่ หรือ ผลิตเองได้ เช่น ข้าวเปลือก รำ หญ้าเนเปียร์ หรือปลวกให้ไก่เล็ก เพื่อเป็นการลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการซื้ออาหาร

 

  

ลำดับ

รายการ

จำนวนเงิน( บาท )

หมายเหตุ

โรงเรือนขนาด ๓ x ๕ เมตร / วัสดุอื่น

๕๕๐๐

รวมอุปกรณ์ให้น้ำ อาหาร ยารักษาโรค

พันธุ์ไก่พ่อพันธุ์ ๑ ตัว ไก่แม่พันธุ์ ๗ ตัว

๒๔๐๐

 

ข้าวเปลือก รำหยาบ

๑๐๐๐

 

ยารักษาโรค

๓๐๐

 

รวม

 

๙๓๐๐

 

 

ข้อแนะนำ

- จัดทำบัญชีรายรับ รายจ่าย

- จุดคุ้มทุนประมาณ ๑ ปี

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------