bgdpBJ.gifDREl49.jpg bvYwH0.jpg

                     bgWFpQ.gif 

ภาพกิจกรรมของหน่วย

นพค.34 สนภ.3 นทพ. ตรวจความพร้อมกำลังพล ยุทโธปกรณ์ และเครื่องจักรกล ในการช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยแก่ผู้ประสบสาธารณภัย

5kUIcu.md.jpg

เมื่อ 17 มิ.ย.63 บก.ทท. (นทพ.) โดย รอง ผบ.นพค.34 สนภ.3 นทพ. เป็นประธานพิธีตรวจความพร้อมกำลังพล ยุทโธปกรณ์ และเครื่องจักรกล ในการช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยแก่ผู้ประสบสาธารณภัยต่าง ๆ ในพื้นที่รับผิดชอบ ให้ทันต่อเวลาและสถานการณ์และเป็นไปตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารสูงสุด และผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ในการช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติและสาธารณภัย ดำเนินการดังนี้ - ตรวจความพร้อมกำลังพล ยุทโธปกรณ์ และเครื่องจักรกล - อบรมความรู้เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์บรรเทาสาธารณภัย - ซักซ้อมการขับเรือ ณ นพค.34 ฯ ต.หัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก

 

 5kUF70.md.jpg 5kUm8R.md.jpg 5kUIcu.md.jpg 5kUM2Z.md.jpg 5kqWyI.md.jpg 5kq0TP.md.jpg