bgdpBJ.gifDREl49.jpg bvYwH0.jpg

                     bgWFpQ.gif 

ภาพกิจกรรมของหน่วย

นพค.34 สนภ.3 นทพ. จัดชุดตรวจ ศปม.บก.ทท.(นทพ.) ลงพื้นที่ตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลาย การบังคับใช้บางมาตรการในการป้องกัน ระงับยับยั้ง โรคโควิค-19 นพค.34 /ชุดตรวจ ศปม.บก.ทท. จ.อุตรดิตถ์

qZX6fW.md.jpg

วันที่ 20 พ.ค.63 นพค.34 สนภ.3 นทพ. จัดชุดตรวจ ศปม.บก.ทท.(นทพ.) ลงพื้นที่ตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลาย การบังคับใช้บางมาตรการในการป้องกัน ระงับยับยั้ง โรคโควิค-19 นพค.34 /ชุดตรวจ ศปม.บก.ทท. จ.อุตรดิตถ์ ปฏิบัติดังนี้ เวลา 1000 ประชุมกับ นายสุพัฒน์ ศรีสวัสดิ์ นายอำเภอฟากท่า เวลา1100 ร่วมกับ น.ส.นฤมล แก้วเปี้ย ปลัดอำเภอฟากท่า, นายสามารถ ขุดขำ สาธารณสุขอำเภอฯ และ น.ส.ฐิตินันท์ ดีมูล นักวิชาการสาธารณสุข รพ. ฟากท่า ตรวจร้านอาหาร เครื่องดื่ม 2 แห่ง,ตลาด 1 แห่ง, ร้านค้าปลีก 2 แห่ง ผลการตรวจ อยู่ในเกณฑ์ดี พนักงาน และผู้ใช้บริการ มีความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการป้องกันโรค ทั้งนี้ ทางคณะได้ให้คำแนะนำเพิ่มเติมพร้อมข้อเน้นย้ำ เพื่อลดผลกระทบต่อประชาชน ด้านเศรษฐกิจ, สังคม และความมั่นคง ในโอกาสนี้ได้มอบหน้ากากอนามัย ความปรารถนาดีจาก กองบัญชาการกองทัพไทย ให้กับผู้รับตรวจด้วย ทั้ง 5 แห่ง มีความเข้าใจวิธีการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลายระยะที่ 2 ของ ศบค. เป็นอย่างดี ณ อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์

 

 qZX6fW.md.jpg qZXnq2.md.jpg qZXrH1.md.jpg qZXH7y.md.jpg qZXVgD.md.jpg qZXXC9.md.jpg