bgdpBJ.gifDREl49.jpg bvYwH0.jpg

                     bgWFpQ.gif 

ภาพกิจกรรมของหน่วย

นพค.34 สนภ.3 นทพ. จัดชุดตรวจ ศปม.บก.ทท.(นทพ.) ลงพื้นที่ตรวจติดตามและประเมินผลการปฎิบัติตามมาตรการผ่อนคลาย การบังคับใช้บางมาตรการในการป้องกัน ระงับยับยั้งโรคโควิด-19 จว.พิษณุโลก

qZVabe.md.jpg

วันที่ 16 พ.ค.63 นพค.34 สนภ.3 นทพ. จัดชุดตรวจ ศปม.บก.ทท.(นทพ.) ลงพื้นที่ตรวจติดตามและประเมินผลการปฎิบัติตามมาตรการผ่อนคลาย การบังคับใช้บางมาตรการในการป้องกัน ระงับยับยั้งโรคโควิด-19 โดยร่วมกับ นายชินวัฒน์ ชมประเสริฐ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ ร้านอาหาร เครื่องดื่ม 2 แห่ง,ร้านโทรศัพท์ 2 แห่ง , ห้างสรรพสินค้า 1 แห่ง รวม 5 แห่ง ผลการตรวจ อยู่ในเกณฑ์ดี ซึ่งผู้บริหาร, พนักงาน และผู้ใช้บริการ มีความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการป้องกันโรค ทั้งนี้ ทางคณะได้ให้คำแนะนำเพิ่มเติมพร้อมข้อเน้นย้ำ เพื่อลดผลกระทบต่อประชาชน ด้านเศรษฐกิจ, สังคม และความมั่นคง ในโอกาสนี้ได้มอบหน้ากากอนามัย ความปรารถนาดี จากกองทัพไทย ให้กับผู้รับตรวจด้วย ณ พื้นที่ อ.เมือง จ.พิษณุโลก

 

qZVX9t.md.jpg qZVabe.md.jpg qZVppl.md.jpg qZVGNk.md.jpg qZVJQv.md.jpg qZVLrE.md.jpg