bgdpBJ.gifDREl49.jpg bvYwH0.jpg

                     bgWFpQ.gif 

ภาพกิจกรรมของหน่วย

นพค.34 สนภ.3 นทพ. จัดชุดตรวจ ศปม.บก.ทท.(นทพ.) ลงพื้นที่ตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลาย การบังคับใช้บางมาตรการในการป้องกัน ระงับยับยั้ง โรคโควิค-19

qZVur0.md.jpg

วันที่ 15 พ.ค.63 นพค.34 สนภ.3 นทพ. จัดชุดตรวจ ศปม.บก.ทท.(นทพ.) ลงพื้นที่ตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลาย การบังคับใช้บางมาตรการในการป้องกัน ระงับยับยั้ง โรคโควิค-19 หน.สนง.ผบ.นพค.34 สนภ.3 นทพ. หน.ชุดตรวจ ศปม.บก.ทท. จังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับ พ.ท. สมหมาย หลิ่วน้อย รอง หน.ปฏิบัติงานด้านการข่าว กอ.รมน.จ.นครสวรรค์ และ นายวิษณุ สะบายแท้ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาล 2 แห่ง ร้านอาหาร เครื่องดื่ม 1 แห่ง ร้านโทรศัพท์ 1 แห่ง ร้านขายยา 1 แห่ง ผลการตรวจ อยู่ในเกณฑ์ดี ซึ่งผู้บริหาร, พนักงาน และผู้ใช้บริการ มีความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการป้องกันโรค ทั้งนี้ ทางคณะได้ให้คำแนะนำเพิ่มเติมพร้อมข้อเน้นย้ำ เพื่อลดผลกระทบต่อประชาชน ด้านเศรษฐกิจ, สังคม และความมั่นคง ในโอกาสนี้ได้มอบหน้ากากอนามัย ความปรารถนาดีจาก กองบัญชาการกองทัพไทย ให้กับผู้รับตรวจด้วย โรงพยาบาล ปากน้ำโพและโรงพยาบาลศรีสวรรค์ ทั้ง 2 แห่งมีความพร้อมสำหรับมาตรการผ่อนคลายระยะที่ 2 ของ ศบค. ณ พื้นที่ อ.เมือง จ.นครสวรรค์

 

 qZVur0.md.jpg qZVndu.md.jpg qZVrZZ.md.jpg qZV8PI.md.jpg