bgdpBJ.gifDREl49.jpg bvYwH0.jpg

                     bgWFpQ.gif 

ภาพกิจกรรมของหน่วย

นพค.34 สนภ.3 นทพ. จัดชุดตรวจ ศปม.บก.ทท.(นทพ.) ลงพื้นที่ตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลาย การบังคับใช้บางมาตรการในการป้องกัน ระงับยับยั้ง โรคโควิค-19

qZVTxE.md.jpg

วันที่ 12 พ.ค.63 นพค.34 สนภ.3 นทพ. จัดชุดตรวจ ศปม.บก.ทท.(นทพ.) ลงพื้นที่ตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลาย การบังคับใช้บางมาตรการในการป้องกัน ระงับยับยั้ง โรคโควิค-19 โดย พ.อ.ณรงค์ชัย ไชยชนะ ผบ.นพค.34 /หน.ชุดตรวจ ศปม.บก.ทท.จังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับ นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร รอง ผวจ.นครสวรรค์, พ.อ. สุรจิตร สุขีเมฆ รองผอ.รมน. จ.นครสวรรค์ และ นพ.อดิสรณ์ วรรธนะศักดิ์ นพ.แพทย์สาธารณสุข จ.นครสวรรค์ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี 2 แห่ง ซุปเปอร์มาเก็ต 2 แห่ง ร้านอาหาร เครื่องดื่ม 2 แห่ง ร้านโทรศัพท์ 2 แห่ง ผลการตรวจ อยู่ในเกณฑ์ดี ซึ่งผู้บริหาร, พนักงาน และผู้ใช้บริการ มีความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการป้องกันโรค ทั้งนี้ ทางคณะได้ให้คำแนะนำเพิ่มเติมพร้อมข้อเน้นย้ำ เพื่อลดผลกระทบต่อประชาชน ด้านเศรษฐกิจ, สังคม และความมั่นคง ในโอกาสนี้ได้มอบหน้ากากอนามัย ความปรารถนาดีจาก กองบัญชาการกองทัพไทย ให้กับผู้รับตรวจด้วย ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ 2 แห่งมีความพร้อมสำหรับมาตรการผ่อนคลายระยะที่ 2 ของ ศบค. ณ พื้นที่ อ.เมือง จ.นครสวรรค์

 

qZV9zv.md.jpg qZVkak.md.jpg qZVTxE.md.jpg qZVtnN.md.jpg qZV1WV.md.jpg qZVKKQ.md.jpg