UY7p3g.jpggcAckD.jpg

ภาพกิจกรรมของหน่วย

นพค.34 สนภ.3 นทพ. จัดพิธี มอบพันธุ์ปลา ให้กับเกษตรกร ในโครงการเกษตรผสมผสาน (มิติเศรษฐกิจ) หมู่บ้านพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ตามนโยบาย ผบ.นทพ.

UHb9zI.md.jpg

เมื่อวันที่ 8 พ.ค.63 เวลา 1100 บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.34 สนภ.3 นทพ. จัดพิธี มอบพันธุ์ปลา ให้กับเกษตรกร ในโครงการเกษตรผสมผสาน (มิติเศรษฐกิจ) หมู่บ้านพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ตามนโยบาย ผบ.นทพ. ซึ่ง นทพ. ร่วมกับโครงการคืนคุณแผ่นดิน ดังนี้ -ลูกพันธ์ุปลานิลแดง รายละ 2,000 ตัว 4 ราย รวม 8,000 ตัว (ประมงจังหวัด สนับสนุน) -อาหารสมทบปลากินพืช 4 ราย รวม 4 กระสอบ (ภาคีเครือข่ายสนับสนุน) โดยมี พ.อ.วิวัฒน์ อยู่ศรี รอง ผบ.นพค.34 เป็นผู้แทนมอบให้กับเกษตรกร โครงการเกษตรผสมผสาน ในหมู่บ้านพัฒนาเพื่อความยั่งยืน มีเกษตรกรร่วมโครงการ 10 ราย ซึ่ง ปัจจุบันได้ส่งมอบ สระเก็บน้ำ พันธุ์ปลา และ พันธุ์พืช แล้ว รวม 5 ราย คงเหลือ 5 ราย คาดว่าจะควบถ้วนใน มิ.ย.63 ณ บ้านวัดขวาง หมู่ 5 ต.บ้านไร่ อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก

 

 UHbNeR.md.jpg UHbf30.md.jpg UHb9zI.md.jpg UHbTxP.md.jpg