UY7p3g.jpggcAckD.jpg

ภาพกิจกรรมของหน่วย

นพค.34 สนภ.3 นทพ. (หมู่บ้านต้นแบบ ภายใน มิ.ย.63) มิติด้านเศรษฐกิจ - จัดกำลังพลชุดติดตามประเมินผลโครงการพัฒนาหมู่บ้านยั่งยืน ดำเนินการซ่อมคลองส่งน้ำคอนกรีต

UHORYf.md.jpg

วันที่ 8 พ.ค.63 คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านพัฒนาเพื่อความยั่งยืน นทพ. ขอรายงานความคืบหน้าโครงการหมู่บ้านพัฒนาเพื่อความยั่งยืน หมู่ 5 บ.วัดขวาง ต.บ้านไร่ อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก โดย นพค.34 สนภ.3 นทพ. (หมู่บ้านต้นแบบ ภายใน มิ.ย.63) มิติด้านเศรษฐกิจ - จัดกำลังพลชุดติดตามประเมินผลโครงการพัฒนาหมู่บ้านยั่งยืน ดำเนินการซ่อมคลองส่งน้ำคอนกรีตสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้าในจุดวิกฤต ระยะ 1,600 ม. โดยร่วมกับราษฎรในพื้นที่ทำการวางท่อซีเมนต์ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 80 ซม. - ผลงาน 95 % - พื้นที่รับประโยชน์ 1,700 ไร่ - ที่มางบประมาณ ; นพค.34 ,โครงการคืนคุณแผ่นดิน และภาคีเครือข่าย

 

 UHO1JD.md.jpg UHOwoy.md.jpg UHOZh9.md.jpg UHOc5J.md.jpg UHOgVb.md.jpg UHORYf.md.jpg