UY7p3g.jpggcAckD.jpg

ภาพกิจกรรมของหน่วย

นพค.34 สนภ.3 นทพ. จัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยและยานพาหนะ ชุดบรรเทาสาธารณภัย นพค.34 ชุดที่ 2 เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง ใน อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์

xZwN0q.md.jpg

เมื่อวันที่ 13 ก.พ.63 เวลา 0900 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.34 สนภ.3 นทพ. จัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยและยานพาหนะ ชุดบรรเทาสาธารณภัย นพค.34 ชุดที่ 2 เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง ใน อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ ซึ่งเป็นพื้นที่การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(ภัยแล้ง) ตามประกาศของ ปภ.ในพื้นที่รับผิดชอบ แจกจ่ายน้ำเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ในการอุปโภคบริโภค และที่เกี่ยวกับพืชไร่ ทางการเกษตร ซึ่งหากไม่ได้รับการสนับสนุน น้ำเข้าไปในพื้นที่ซึ่งโดยส่วนใหญ่ปลูกข้าว หากยืนต้นตาย จะก่อให้เกิดความเสียหายเดือดร้อนอย่างมาก หน่วยจึง ใช้รถบรรทุกน้ำ ขนาด 6,000 ลิตร จำนวน 2 คัน แจกจ่ายน้ำคิดเป็นปริมาณน้ำ 24,000 ลิตร ณ ม.7 บ.หนองสองห้อง ต.หัวถนน อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์

 

 xZwzra.md.jpg xZwN0q.md.jpg xZwBcz.md.jpg xZwfs8.md.jpg xZwhyR.md.jpg xZw3T0.md.jpg