UY7p3g.jpggcAckD.jpg

ภาพกิจกรรมของหน่วย

นพค.34 สนภ.3 นทพ. จัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยและยานพาหนะ ชุดบรรเทาสาธารณภัย นพค.34 ชุดที่ 1 เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง ใน อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์

xZw0pJ.md.jpg

เมื่อวันที่ 13 ก.พ.63 เวลา 0900 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.34 สนภ.3 นทพ. จัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยและยานพาหนะ ชุดบรรเทาสาธารณภัย นพค.34 ชุดที่ 1 เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง ใน อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ ซึ่งเป็นพื้นที่การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(ภัยแล้ง) ตามประกาศของ ปภ.ในพื้นที่รับผิดชอบ โดยการแจกจ่ายน้ำ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ในการอุปโภคบริโภค และที่เกี่ยวกับพืชไร่ ทางการเกษตร ซึ่งหากไม่ได้รับการสนับสนุน น้ำเข้าไปในพื้นที่ซึ่งโดยส่วนใหญ่ปลูกข้าว หากยืนต้นตาย จะก่อให้เกิดความเสียหายเดือดร้อนอย่างมาก หน่วยจึง ใช้รถบรรทุกน้ำ ขนาด 6,000 ลิตร จำนวน 2 คัน แจกจ่ายน้ำ คิดเป็นปริมาณน้ำ 36,000 ลิตร ณ ม.4,ม.5 ต.นายาง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์

 

xZtImy.md.jpg xZtFs1.md.jpg xZwW9D.md.jpg xZwdj9.md.jpg xZw0pJ.md.jpg xZwSNb.md.jpg