UY7p3g.jpggcAckD.jpg

ภาพกิจกรรมของหน่วย

รายงานผลการปฏิบัติงานของจิตอาสา หลักสูตรจิตอาสา 904 "หลักสูตรพื้นฐาน" รุ่นที่ 3/62

R765Ll.md.jpg

รายงานผลการปฏิบัติงานของจิตอาสา หลักสูตรจิตอาสา 904 "หลักสูตรพื้นฐาน" รุ่นที่ 3/62 ประเภทกิจกรรม : จิตอาสาพัฒนา (จุดบริการประชาชน) 1.วันอาทิตย์ ที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2562 เวลา 11.00 น. 2.สถานที่ : จุดบริการประชาชน สี่แยกไทยแอร์โรว์ ถนน บายพาส พิษณุโลก-อุตรดิตถ์ ต.หัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 3. ผู้ปฏิบัติ : พ.อ.ณรงค์ชัย ไชยชนะ ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 34 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา รหัส 3ก-034 สังกัดกระทรวงกลาโหม 3.การปฏิบัติ : พ.อ.ณรงค์ชัย ไชยชนะ และคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน โดยการบูรณาการของ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย และ ส่วนราชการใน จังหวัดพิษณุโลก ประชาชนจิตอาสา และประชาชนทั่วไป ในการบริการประชาชน ที่เดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 เพื่อรับทราบผลการปฏิบัติหน้าที่ ปัญหาข้อขัดข้อง และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย ดูแลความเรียบร้อย ป้องกันและรณรงค์ลดอุบัติเหตุ ในการเดินทางห้วงปีใหม่ เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน พร้อมได้มอบ อาหารพิเศษ เป็นขวัญกำลังใจกับเจ้าหน้าที่ทุกคน ที่มีความตั้งใจและเสียสละในการปฏิบัติหน้าที่ 4. ผลการปฏิบัติ : เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 5. ปัญหา/ข้อขัดข้อง : ไม่มี 6. จำนวนผู้ร่วมกิจกรรม : จำนวน 30 คน 7.ความรู้สึกของผู้เข้าร่วมกิจกรรม : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพร้อม มีขวัญกำลังใจ และภาคภูมิใจ ที่ได้ร่วมปฏิบัติหน้าที่บริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน เกิดความรู้รักสามัคคี ประชาชนรู้สึกอบอุ่นใจ มีความสะดวกในการเดินทางและรู้สึกปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

 

 <R76iRZ.md.jpg R76gYu.md.jpg R76RuI.md.jpg R76xMP.md.jpg R76U1t.md.jpg R76qDe.md.jpg R765Ll.md.jpg