bgdpBJ.gifDREl49.jpg bvYwH0.jpg

                     bgWFpQ.gif 

ภาพกิจกรรมของหน่วย

๙.การเลี้ยงไก่พื้นเมือง

ฐานการเรียนรู้ที่ ๙ การเลี้ยงไก่พื้นเมือง

tZZvRb.md.jpg

 

 

การเลี้ยงไก่พื้นเมือง

                    ไก่พื้นเมืองสามารถพบได้ทั่วไปของภูมิภาคเอเชีย และทั่วทุกภาคของประเทศไทยโดยการเลี้ยงเพื่อเป็นอาหารโดยไก่พื้นเมืองจะมีรสชาดดีเนื้อแน่น ส่วนหนึ่งก็จะเลี้ยงเพื่อแข่งขันสวยงาม และเป็นไก่ชนเพื่อเพิ่มมูลค่าในการเลี้ยง ไก่พื้นเมืองมีต้นกําเนิดมาจากไก่ป่าในทวีปเอเชีย โดยเฉพาะในแถบประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  เช่นไทย มาเลเซีย และจีนตอนใต้มนุษย์ได้นํามาเป็นสัตว์เลี้ยงเมื่อประมาณ 3,000 ปี ก่อ เพื่อเป็นอาหาร

สายพันธุ์ไก่พื้นเมืองในประเทศถูกจัดอยู่ในสัตว์ปีกจาพวกนก แต่เดิมนั้นเป็นไก่ป่า ( Red Jungle fowl) มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Callus domesticusโดยมีนกเป็นต้นตระกูล นักสัตววิทยา ได้จัดจำแนกไก่ในอาณาจักรสัตว์ให้อยู่ใน Order Galliformes Suborder Galli Family Phasianide Subfamily Phasianinae Tribe Phasianini Genus Gallus สายพันธุ์ไก่พื้นเมืองไทย ได้แก่ พันธุ์ไก่อู ไก่ตะเภา ไก่แจ้ (ไทย) ไก่กลายพันธุ์ และไก่ดำ ซึ่งสายพันธุ์ประเภทนี้ไม่มีการผสมและคัดเลือกพันธุ์อย่างเข้มงวดอย่างไก่ชน 

ไก่เหลืองหางขาว

 tZZpYJ.jpg

ไก่เหลืองหางขาวนิยมเป็นพันธุ์แท้ดั้งเดิม ต้องเป็นไก่บ้านกร่างบ้านหัวเท จังหวัดพิษณุโลกเป็นไก่ฉลาดปราดเปรียว อึด ทน เป็นไก่เชิงแปดกระบวนท่ารูปร่างสูงระหง ตระหง่าน สง่างาม หน้าแหลมคางรัด หงอนเล็กสายพันธุ์เหลืองหางขาวปากสีขาวอมเหลือง ปากสั้น อวบใหญ่คล้ายปากนกแก้วหน้าแหลมยาว มีเนื้อแน่น กะโหลกศีรษะหนายาวลักษณะลําตัวอกแน่น กลม มีเนื้อเต็ม กระดูกอกยาวตรง หลังเป็นแผ่นกว้างมีกล้ามเนื้อมากสีขนลําตัวสีดํา มีขาวแซมบางที่หัว หัวปีก ข้อขา สร้อยคอเหลืองชัดเจนยาวประบ่าเพศเมียลําตัวสีดํา ปาก แข้ง หงอน และใบหน้าสีเดียวกับไก่เพศผู้

 การคัดเลือกไก่พื้นเมืองที่ดี

มีรูปร่างใหญ่ ตัวโต แข็งแรง คอยาว ขนดกเป็นมัน ไม่เป็นโรค คัดเลือกจากพ่อแม่เป็นไก่พื้นเมืองที่มีลูกดกให้คัดลูกไก่พื้นเมืองที่เกิดจากพ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ที่ดีไว้ทําพันธุ์รุ่นละ 2- 3 ตัวพ่อพันธุ์ จะต้องมีรูปร่างสมบูรณ์ แข็งแรง มีนํ้าหนักตัวตั้งแต่ 2.5 กิโลกรัมขึ้นไป มีอายุตั้งแต่ 9 เดือน แต่ไม่เกิน 3 ปีการคัดเลือกไก่พื้นเมืองที่ดีแม่พันธุ์ จะต้องมีรูปร่างสมบูรณ์ แข็งแรง ขนดก มีนํ้าหนักตัวตั้งแต่ 1.5 กิโลกรัมขึ้นไป มีอายุตั้งแต่ 7 เดือน แต่ไม่เกิน 3 ปี และมีความสามารถเฉพาะตัว ดังนี้ให้ไข่อย่างน้อยปี ละ 4 ชุดให้ไข่อย่างน้อยชุดละ12 ฟองฟักไข่ออกเป็นตัวอย่างน้อยชุดละ 8 ตัวเลี้ยงลูกเก่ง เลี้ยงลูกรอดจนโตชุดละประมาณ 6 ตัวไม่ดุร้าย ไม่คอยจิกตีลูกไก่พื้นเมืองของแม่ไก่พื้นเมืองตัวอื่นๆ

tZZHhy.md.jpg

การเลี้ยงไก่พื้นเมืองอายุ 0-6 สัปดาห์

ลูกไก่ออกจากตู้ฟักนําไปกกด้วยเครื่องกกลูกไก่ เพื่อให้ไก่อบอุ่นด้วยอุณหภูมิที่95 องศาฟาเรนไฮต์ในสัปดาห์ที่ 1 แล้วลดอุณหภูมิลงสัปดาห์ละ 5 องศาฟาเรนไฮต์กกลูกไก่เป็นเวลา 3-4 สัปดาห์ลูกไก่ 1 ตัว ต้องการพื้นที่ในห้องกกลูกไก่ 0.5 ตารางฟุต หรือเท่ากับ 22 ตัว/ตารางเมตร การกกลูกไก่ให้ดูแลอย่างใกล้ชิด ถ้าหากอากาศร้อนเกินไปให้ดับไฟกก เช่น กลางวันใกล้เที่ยง และบ่ายๆ ส่วนกลางคืนจะต้องให้ไฟกกตลอดคืน ในระหว่างกกจะต้องมีนํ้าสะอาดให้กินตลอดเวลา และวางอยู่ใกล้รางอาหาร

การให้อาหารลูกไก่

tZZVED.md.jpg

ระยะกก (1-14 วันแรก) ควรให้อาหารบ่อยครั้งใน 1 วัน อาจแบ่งเป็นตอนเช้า 2 ครั้ง ตอนบ่าย 2 ครั้ง และตอนคํ่าอีก 1 ครั้ง การให้อาหารบ่อยครั้งจะช่วยกระตุ้นให้ไก่กินอาหารดีขึ้น อีกทั้งอาหารจะใหม่สดเสมอ จํานวนอาหารที่ให้ต้องไม่ให้มากจนเกินไปจนล้นราง

การป้องกันโรค

การเลี้ยงการจัดการที่ดีการสุขาภิบาลที่ดีและการให้วัคซีนป้องกันโรคเป็นประจํา

    tZZvRb.md.jpg